Zanimljivosti

I-STRATEGIJA

I-STRATEGIJA - fotka - povećana

...preuzmi OVDJE.

BROŠURA ICM VU

Brošura ICM-a

Brošuru preuzmi OVDJE.

Naši donatori:

Vukovarsko-srijemska županija

vsz

Grad Vukovar

grad vukovar

Ministarstvo socijalne politike i mladih

logo mspm 1

ICM Centri

   

logo-icm  logo eryica

Saznaj više o Europskoj Uniji

euinfoos

pronilogoInfo centar za mlade Vukovar projekt je PRONI Centra za socijalno podučavanje

Obrazovanje

Obrazovanje se sve više shvaća kao važan čimbenik razvoja pojedinca i društva. Koncept školovanja postupno se zamjenjuje konceptom cjeloživotnog učenja i podučavanja, u skladu s idejom društva i gospoobrazovanjedarstva znanja. Umjesto periodičnih reformi škole, sve se više govori o permanentnim promjenama obrazovanja, ali i o potrebi integriranja formalnih, neformalnih i samoobrazovnih mogućnosti učenja i podučavanja. Sve veći naglasak stavlja se na profesionalnu i institucionalnu autonomiju te na odgovornost za osiguranje kvalitete, zbog čega se veća pozornost počinje usmjeravati na ishode ili rezultate obrazovanja. Iako na svim razinama još prevladava predavačka nastava, sve se više traži razvoj aplikativnih, proceduralnih i transverzalnih znanja i vještina, a kvaliteta obrazovanja se postupno dovodi u vezu sa životno potrebnim i tržišno konkurentnim kompetencijama. Posebnu pozornost također treba posvetiti odnosu pojedinca i njegove obitelji koja igra vrlo važnu ulogu u njegovu odgoju i obrazovanju. Roditelji, kao prvi i najvažniji odgojitelji, „imaju dužnost i pravo odgajati dijete kao slobodnu, humanu, moralnu, marljivu, osjećajnu i odgovornu osobu, poštujući načela ravnopravnosti spolova, kako bi bila pripremljena za skladan obiteljski i društveni život s pozitivnim odnosom prema prirodi“. Odgoj, odnosno izgradnja takvih mladih osoba usko je povezana s postizanjem obrazovnih rezultata. Stoga treba još više nego do sada povezati obitelj i školu u njihovoj odgojno-obrazovnoj zadaći. Roditelje treba što više uključiti (pogotovo kada govorimo o mladima ispod 18 godina) i uspostaviti kontinuiranu suradnju roditelja i odgojno-obrazovnih institucija kako bi se postigli što bolji rezultati kod mladih.

 

Osnovna škola predstavlja obveznu razinu odgoja i obrazovanja, kojoj je funkcija osiguravanje stjecanja širokog općeg odgoja i obrazovanja. S općim odgojem i obrazovanjem učenici dobivaju temeljna znanja potrebna čovjeku za život, otvara im se mogućnost daljnjega školovanja, postiže se jednakost odgojno-obrazovnih mogućnosti, a s obvezom polaženja osnovne škole sprječava se njihovo odgojno-obrazovno diskriminiranje i društveno marginaliziranje. Osnovna razina odgoja i obrazovanja odnosi se na poučavanje učenika onim znanjima i na razvijanje onih kompetencija koje će im biti potrebne za obnašanje različitih uloga u odrasloj dobi. Stjecanje znanja u smislu usvajanja brojnih činjenica i generalizacija samo po sebi nije dostatno čovjeku za život, pa opće obrazovanje podrazumijeva primjenu najdjelotvornijih načina poučavanja onim odgojno-obrazovnim sadržajima koji su temelj za razvijanje intelektualnih, društvenih, estetskih, stvaralačkih, moralnih, tjelesnih i drugih sposobnosti, praktičnih vještina i odlika osobnosti, kontinuirano prilagođenih razvojnoj dobi učenika i primjerenih učenikovim predznanjima i životnim iskustvima. Učenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te međuljudskim odnosima.


Ciljevi odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi su:

 • osigurati sustavan način učenja o svijetu, prirodi, društvu, ljudskim dostignućima, o drugima i sebi,
 • poticati i kontinuirano unaprjeđivati intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni, duhovni razvoj učenika, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima,
 • stvoriti mogućnosti da svako dijete uči i bude uspješno,
 • osposobiti učenike za učenje, naučiti ih kako učiti i pomoći im u učenju,
 • pripremiti učenike za mogućnosti i iskušenja koja ih čekaju u životu,
 • poučiti učenike vrijednostima dostojnih čovjeka.

Odlike osobnosti kojima valja težiti u odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi su: samostalnost, inicijativnost, istraživački duh, stvaralački interes, komunikativnost, poštenje, pravednost, samopouzdanje, poštivanje drugoga i briga o drugome, tolerancija i razumijevanje, samostalno i kritičko mišljenje, miroljubivost, odgovornost, osjećaj za jednakovrijednost i jednakopravnost svih ljudi, solidarnost, suradnički duh te samosvjesnost.

Osnovne škole na području grada Vukovara su:

 1. Osnovna škola Antuna Bauera
 2. Osnovna škola Blage Zadre
 3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića
 4. Osnovna škola Josipa Matoša
 5. Osnovna škola Mitnica
 6. Osnovna škola Nikole Andrića
 7. Osnovna škola Siniše Glavaševića

Adrese i kontakt telefone možete pronaći ovdjeSrednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Djelatnost srednjeg školstva obavljaju srednjoškolske ustanove i druge pravne osobe, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Srednjoškolske ustanove su srednje škole i učenički domovi.

Programi srednjeg školstva su:

 • programi za stjecanje srednje školske spreme
 • programi za stjecanje srednje stručne spreme
 • programi za stjecanje niže stručne spreme i
 • programi osposobljavanja i usavršavanja.

Programima za stjecanje srednje školske, srednje stručne spreme i niže stručne spreme stječu se znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Programima osposobljavanja i usavršavanja dopunjuju se stečena znanja, sposobnosti i vještine za rad u struci.

Srednje škole, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa koji provode, nazivamo:

 1. Gimnazije (opće ili specijalizirane) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju, čijim završavanjem učenik stječe srednju školsku spremu.
 2. Strukovne škole (tehničke, industrijske, obrtničke i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u trajanju od jedne do pet godina, čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu, odnosno završavanjem programa u trajanju od jedne do dvije godine učenik stječe nižu stručnu spremu.
 3. Umjetničke škole (glazbene, plesne, likovne i druge, što se određuje prema vrsti nastavnog plana i programa) u kojima se izvodi nastavni plan i program u najmanje četverogodišnjem trajanju čijim završavanjem učenik stječe srednju stručnu spremu.

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih obuhvaća posebne programe za stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, programe prekvalifikacije i programe osposobljavanja i usavršavanja.

 

U Vukovaru se odrasli mogu prekvalificirati, doškolovati ili usavršavati na:

 

 1. Tehničko Učilište Vukovar
 2. Učilište Slađana Dabro
 3. ALGEBRA Učilište
 4. PRONI Centar za socijalno podučavanje

Adresu i kontakt telefone možete pronaći ovdje

Obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju organizira se uz primjenu individualiziranih postupaka u srednjoj školi u redovitim ili posebnim razrednim odjelima i obrazovnim grupama, a učenici s većim teškoćama u razvoju obrazuju se u posebnim ustanovama.

Srednje škole na području grada Vukovara su:

1.Ekonomska škola Vukovar

2.Gimnazija Vukovar

3.Strukovna škola Vukovar

4.Tehnička škola Nikole Tesle

       5.Dom učenika Vukovar

 

 Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visoka učilišta. Visoka učilišta su sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovom sastavu, veleučilište i visoka škola. Sveučilište, fakultet i umjetnička akademija osnivaju se radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i umjetničke djelatnosti te druge djelatnosti u skladu sa zakonom i svojim statutom. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja ova visoka učilišta organiziraju i izvode sveučilišne, a u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju mogu organizirati i izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito. Sveučilišni studiji obuhvaćaju tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Veleučilište i visoka škola osnivaju se radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja putem organizacije i izvođenja stručnih studija te mogu obavljati stručnu, znanstvenu i umjetničku djelatnost u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i svojim statutom. Stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja te ih osposobljavaju za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji obuhvaćaju dvije razine: stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

Stipendije su najčešći oblik potpore, a osiguravaju ih različiti subjekti. Državne stipendije uglavnom se dodjeljuju redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija prema prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta poduzima broje aktivnosti na području studentskog standarda i izdvaja vrlo značajna sredstva na godišnjoj razini za podizanje razine standarda za sve studente u Republici Hrvatskoj, ali ipak, usprkos relativno velikom broju stipendija i drugih oblika potpore (subvencioniranje smještaja u domovima i podstanarskog smještaja, prehrane, prijevoza i rada studentskih organizacija), studentski standard zahtijeva daljnje napore i ulaganja u njegovo poboljšanje.

Ustanova visokog obrazovanja na području grada Vukovara:

 1. Veleučilište Lavoslav Ružička

 Neformalno obrazovanje obuhvaća organizirane i spontane obrazovne aktivnosti koje se uspostavljaju izvan sustava formalnog obrazovanja. Programi su prilagođeni različitim i promjenjivim potrebama i interesima korisnika. Razvijenost i raznolikost programa neformalnog obrazovanja pokazatelj je razvijenosti društva u cjelini, a u kontekstu rasprave o društvu znanja, ono je jedan od ključnih resursa cjeloživotnog učenja. U Hrvatskoj relativno velik broj ustanova i organizacija pruža usluge neformalnog obrazovanja (pučka učilišta, centri za kulturu, centri za učenje stranih jezika, autoškole, profesionalne udruge i poduzeća, vjerske zajednice, planinarska i športska društva te druge organizacije civilnog društva). Nedostaci u tom području uglavnom proizlaze iz koncentracije odgovarajućih ustanova u većim centrima, nepostojanja jedinstvenog sustava informiranja o postojećim programima i previsoke cijene usluga, zbog čega takvi programi nisu dostupni socijalno ugroženom dijelu mladih kojima su i najpotrebniji. Nadalje, programi neformalnog obrazovanja se ne prate i ne vrednuju prema odgovarajućim kriterijima kvalitete, a o broju korisnika ne postoje pouzdani podaci, pa se ne može sa sigurnošću zaključiti kako i u kojoj mjeri neformalno obrazovanje pridonosi uspostavi i razvoju sustava cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj. Poseban dio sustava neformalnog obrazovanja čine programi koje provode organizacije civilnog društva u užem smislu – nevladine udruge. Uglavnom su usmjereni na stjecanje znanja i vještina u području zaštite ljudskih prava, nediskriminacije, rodne jednakosti, nenasilnog rješavanja sukoba, međukulturnog razumijevanja, demokratskog građanstva, zaštite okoliša i zaštite potrošača. Prednost programa nevladinih udruga pred programima formalnog obrazovanja nije samo u tome što su programi nevladinih udruga usmjereni na životno važne teme i što koriste aktivne i suradničke metode učenja, nego u tome što su prvenstveno okrenuti mladima. Takvi programi stoga predstavljaju važan obrazovni resurs, koji u hrvatskom obrazovnom sustavu još nije ni primjereno priznat niti dovoljno iskorišten, po čemu se Hrvatska znatno razlikuje od razvijenih demokratskih zemalja u kojima, osobito na lokalnoj razini, postoji tijesna suradnja između nositelja formalnog i neformalnog obrazovanja u ostvarivanju obrazovnih ciljeva kojima se promiče jednakost, interkulturna osjetljivost, društvena odgovornost i društvena kohezija. Nevladine udruge u nekim zemljama redovito surađuju s obrazovnim ustanovama od predškole do sveučilišta na ostvarivanju programa društveno korisnog učenja, putem kojih se djeca i mladi pripremaju za aktivno i odgovorno demokratsko građanstvo.Što su stipendije?

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Vrste stipendija za visoko obrazovanje

Programi stipendiranja se mogu odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja (preddiplomski studij (nekada dodiplomski), diplomski studij (nekada poslijediplomski), poslijediplomski studij (nekada doktorski), postdoktorski studij), na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), znanstveno istraživanje, učenje stranih jezika itd.

Stipendije mogu biti potpune ili djelomične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Tko dodjeljuje stipendije?

Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće:

 • visoka učilišta
 • tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi)
 • međunarodne organizacije
 • zaklade 
 • nevladine organizacije
 • privatne tvrtke

Zašto su stipendije važne?

Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je mnogostruk. S jedne strane, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno. Povećavajući tako pristup obrazovanju, stipendije doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanoga građanstva.

Nadalje, programi stipendiranja potiču uspostavljanje suradnje između visokih učilišta i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj se način omogućuje bolja povezanost visokih učilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, naobrazba kadra potrebnog svim sektorima.

Naposljetku, stipendije su čimbenik koji utječe na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stvaranje i provođenje zajedničkih programa stipendiranja te studentska razmjena doprinose nacionalnoj i međunarodnoj suradnji visokih učilišta sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.

Proces prijave je proces koji mora proći svaka osoba koja se želi prijaviti na neki program stipendiranja.

Proces prijave najčešće obuhvaća sljedeći set aktivnosti koje se moraju izvršiti u određenom vremenskom roku:

 • pripremu prijavnih dokumenata
 • ispunjavanje prijavnog obrasca 
 • ispunjavanje i prikupljanje ostalih prijavnih dokumenata
 • polaganje određenih testova (najčešće se radi o standardiziranim testovima provjere znanja stranog jezika) 
 • predaju svih dokumenata administracijskom centru u zadanom vremenskom roku 
 • intervju koji je često dio procesa prijave (obično slijedi nakon prve ili druge predselekcije)

Vremenski period u kojem se izvršavaju aktivnosti procesa prijave traje od datuma objave natječaja do datuma krajnjeg roka predaje dokumenata. U većini slučajeva radi se o periodu od dva do tri mjeseca.

Savjeti

Potrudite se saznati u kojem se mjesecu ili barem dijelu godine objavljuju natječaji koji Vas zanimaju, kako biste ih na vrijeme uočili i na taj način sebi osigurali dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu.

Nakon što pronađete natječaj koji Vas zanima, potrebno je detaljno proučiti njegove uvjete kako biste utvrdili odgovaraju li Vaše kvalifikacije, dosadašnje obrazovanje i iskustvo profilu kandidata koji se natječajem traži.

Ukoliko tekst natječaja nije dovoljno precizan, potrebno je osobno kontaktirati administracijski centar i provjeriti zadovoljavate li uvjete natječaja.

Tek nakon što ste utvrdili da zadovoljavate tražene uvjete, možete početi s pripremom i prikupljanjem prijavnih dokumenata.

Popis prijavnih dokumenata koje trebate ispuniti i prikupiti tijekom procesa prijave naveden je u tekstu natječaja ili u prijavnom obrascu, a najčešće obuhvaća:

 • prijavni obrazac
 • pismo motivacije
 • akademski esej
 • obrazovne dokumente
 • životopis
 • pismo/a preporuke

Od navedenih dokumenata neke je potrebno samo ispuniti (prijavni obrazac), neke prikupiti (obrazovni dokumenti), neke je potrebno osobno sastaviti/napisati unutar zadanih tema i formata (životopis, pismo motivacije, akademski esej itd.), dok neke dokumente druge osobe moraju napisati za Vas (pisma preporuke).

Savjet

 • Nakon što prikupite i ispunite sve prijavne dokumente, napravite kopiju dokumenata i samog natječaja za svoj osobni arhiv.

Više informacija o stipendijama i prmjere prijavnih dokumenata pronađite ovdje


Primjeri dobre prakse u području informiranja i savjetovanja mladih

Prirucnik

U okviru projekta “Na praksi”, tijekom rujna organiziran je posjet promatranja rada u partnerskoj organizaciji JONG Rotterdam iz Nizozemske, čime je omogućeno izravno stjecanje iskustava za djelatnike PRONI Centra za socijalno podučavanje, odnosno voditelje njihovih info centara za mlade u Osijeku, Vukovaru i Sisku.

Opširnije...

Stvari koje ćete učiniti prvog semestra fakulteta i nikada više

Pri kretanju na fakultet svatko ima neka očekivanja kako bi to sve skupa trebalo izgledati. Vaše ponašanje i razmišljanje tijekom prvog semestra bit će bitno drugačije od onoga kako će izgledati ostatak studiranja. Tijekom prvih nekoliko mjeseci fakulteta radit ćete stvari koje više nikad poslije nećete činiti.

Opširnije...

Hascheck

Hascheck

Da li ste se već susreli sa ovom aplikacijom? Znate li uopće što je Hascheck? Mrežni pravopisni provjernik Hascheck je aplikacija koja je već 20 godina u javnoj uporabi, a brojka od osam tisuća tekstova, koliko otprilike obradi dnevno, mogla bi rasti. Naime, djelo znanstvenika i studenata sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva zamijetile su dvije francuske znanstvene institucije te iskazale želju za suradnjom na novom projektu.

Opširnije...

Polaznici dvojezične nastave, bistrijeg su i bržeg uma

 

Znamo svi da je poznavanje stranih jezika od pamtivijeka cijenjena vrlina, a povećanjem učestalosti migracija, kao i širenjem komunikacijskih kanala u suvremenom dobu, ovakva znanja  su još više dobila na značenju. Pogledajte zašto!

Opširnije...

10 jednostavnih rješenja za najčešće računalne probleme

kompjuter

Za riješiti većinu problema s računalom nije vam potreban serviser ili korisnička podrška, već malo strpljenja i ona stara izreka 'ako ne radi, ugasi i upali ponovno'

Opširnije...

Što je Internet bonton?

Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica s vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na Internetu slična su onima u svakodnevnom životu pa su i na Internetu razni oblici agresivnog i uvredljivog ponašanja te povrede privatnosti apsolutno neprihvatljivi.

Opširnije...

Tri razloga zašto je učenje satima bez prekida loša ideja

Svaki student se barem jednom susreo ili će se susresti s činjenicom da će sigurno pasti ispit na kojeg izlazi idući dan osim ako se ne naoruža hektolitrima kave i probdije čitavu noć pokušavajući zapamtiti što više informacija. No problem nastaje kada takva metoda 'učenja' postane praksa.

Opširnije...

Sakrijte svoje osobne podatke na webu

Kako spriječiti poplavu reklamnih poruka u inboxu nakon što ste se registrirali na nekoj web - stranici? Registrirajte se 'lažnom' adresom, a pravu ostavite za ono što vam je zaista bitno. Ljudi su u posljednje vrijeme sve svjesniji količine osobnih informacija koje ostavljaju na internetu.

Opširnije...

Evo što motivira top učenike i studente

Evo što motivira top učenike i studente

Promatrate najbolje učenike i studente te osjećate kako biste i vi mogli bolje, a ne činite to. Ukoliko vas zanima zašto su najbolji i kako su takvi postali, donosimo što motivira top učenike i studente.

Opširnije...

Evo kako rasturiti prvu godinu faksa

S uspjehom ste završili srednju školu, bez problema položili državnu maturu i upisali fakultet. E sada počinje sasvim drugo doba života, i ništa više neće biti kao prije. Vrijeme je da upoznate nove ljude, i zajedno s njima krenete u nove pobjede. Evo na što trebate paziti od prvog dana kada dođete na faks, te što trebate, a što nikako ne trebate raditi. Pogledajte u nastavku!

Opširnije...

Potkategorije

Informacije

vremenskaprognoza

Vremenska prognoza

 

 

 

pomoc

Hitna pomoć Vukovar

032/441-298

 

 

 

policijskapostajavukovar

policijska postaja Vukovar

032/342-132

 

 

 

eljeznickikolodvor

željeznički kolodvor

060/333-444

autobusnikolodvor

autobusni kolodvor
060/337-799

 

 

 

 

Najava događaja

Nema događanja

Kalendar

Studeni 2019
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

 knjiznica

Partneri

Potraži nas na fejsu

facebook 

eurodesklogo eyp1gzm

HZZ - ponuda poslova

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Pregled slobodnih radnih mjesta
 • Opis posla: SKRB O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA, Kategorija: PROFESORI, NASTAVNICI I STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE, Rok za prijavu: 19.11.2019, Mjesto rada: NIJEMCI, Općina: NIJEMCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: POMOĆNI BRAVAR/BRAVARICA - BRAVAR/BRAVARICA, Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA, Rok za prijavu: 10.01.2020, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: VOĐENJE EVIDENCIJA I ADMINISTRACIJA, Kategorija: STRUČNJACI IZ DRUŠTVENOG, HUMANISTIČKOG I UMJETNIČKOG PODRUČJA, Rok za prijavu: 14.11.2019, Mjesto rada: VINKOVCI, Općina: VINKOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: OPIS POSLOVA: POPRAVAK I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA., Kategorija: MEHANIČARI, STROJARSKI MONTERI, ELEKTROMONTERI I OBRAĐIVAČI METALA, Rok za prijavu: 14.11.2019, Mjesto rada: VUKOVAR, Općina: VUKOVAR, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Opis posla: UČITELJ / UČITELJICA PRIRODE, Kategorija: PROFESORI, NASTAVNICI I STRUČNJACI ZA OBRAZOVANJE, Rok za prijavu: 19.11.2019, Mjesto rada: STARI MIKANOVCI, Općina: STARI MIKANOVCI, Županija: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

ICM Vukovar